Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Primair onderwijs

Hieronder zijn de meest bevraagde onderwerpen in het primair onderwijs (PO) te vinden. Rechts vind je de bijbehorende downloads en verschillende doorklikmogelijkheden voor meer informatie.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!
Verplichting bewegingsonderwijs PO  
Tot augustus 2023 geldt het bestuursakkoord PO waarin de besturen gezamenlijk hebben afgesproken te streven naar twee lessen bewegingsonderwijs en daar waar mogelijk drie lessen bewegingsonderwijs.
 
Vanaf 1 augustus 2023 (start schooljaar 2023-2024) dienen alle basisscholen te voldoen aan het amendement bewegingsonderwijs gegeven door bevoegde (vak)leerkrachten.   
 
Dit houdt in dat scholen 1,5 klokuren per week bewegingsonderwijs dienen te verzorgen voor alle leerlingen in het primair onderwijs. Voor speciale scholen in het basisonderwijs geldt minimaal 2 x 45 minuten per week.
 
Dit is in lijn met artikel 126 WPO waarin een gemeente moet voldoen aan het aanbieden  van accommodatie voor 2 uren bewegingsonderwijs per week.   
Voor veel gemeentes en schoolbesturen zijn er nog veel vragen hoe dit in praktische vorm kan worden vormgegeven. De KVLO biedt hierin ondersteuning en helpt je graag bij het aanpakken van deze uitdagingen. Meer informatie hierover is te vinden op https://impulsbewegingsonderwijs.nl/.
 
Kerndoelen bewegingsonderwijs PO (bron SLO)
Voor bewegingsonderwijs gelden de kerndoelen 57 en 58:  
 
57 - De leerlingen leren op een verantwoorde manier deel- nemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.   
 
58 - De leerlingen leren samen met anderen op een respect- volle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, af- spraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.  
 
Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leef- stijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buiten- schoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.   
 
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.   
 
Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.     
Meer informatie over de kerndoelen, de inhoud en activiteiten van bewegingsonderwijs vind je hier.   

Meer informatie over alle kerndoelen in het primair onderwijs vind je hier.  

Leerlijnen bewegingsonderwijs  
Hier vind je een opsomming van de leerlijnen bewegingsonderwijs en de daarbij passende bewegingsthema’s.   

Leerlingvolgsystemen
De KVLO heeft in samenwerking met het Mulier instituut de website www.lerenbewegenmeten.nl voor leerlingvolgsystemen (LVS) en motorische testen ontwikkeld. Op deze website zijn alle volgsystemen en testen voor het PO te vinden. Een LVS wordt gebruikt voor het volgen van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan, een LVS volgt het ontwikkelproces van een leerling.  
Via een motorische test kan eenmalig een beeld worden gevormd van het beweegniveau van een kind. Een LVS en test worden dus ook voor andere doelen ingezet.
 
Netwerk vakgroep coördinatoren overleg
De KVLO organiseert tweemaal per jaar een netwerkoverleg voor vakgroep coördinatoren. In dit netwerk deelt de KVLO landelijke informatie die van belang is voor vakgroepen in heel Nederland. Ook is dit een delend netwerk waarin vakgroepen van elkaar leren en informatie uitwisselen. De KVLO verkrijgt via dit netwerk nuttige informatie over wat er speelt in bewegingsonderwijs in het PO, en kan hier ondersteuning op bieden.
Meer informatie over het netwerk of aanmelden voor het netwerk kan via onderwijs@kvlo.nl  
 
Vakgroep en sportbedrijf ondersteuning
De KVLO stimuleert de verbinding tussen vakleerkrachten werkzaam voor een schoolbestuur en vakleerkrachten werkzaam bij een sportbedrijf. Deze samenwerking levert voor vakleerkrachten, scholen en gemeentes een verbetering op binnen het kader van bewegen en bewegingsonderwijs. Deze samenwerkingsverbanden ondersteunen de professionalisering, de kwaliteit van bewegingsonderwijs, de werkgelegenheid van vakleerkrachten en samenwerking met andere netwerken rondom bewegen.  
Tevens maken wij ons sterk voor gelijke behandeling via CAO van vakleerkrachten.  
 
Onderzoeken
De KVLO is betrokken bij onderzoeken op het gebied van bewegingsonderwijs. Dit in samenwerking met onder andere het Mulier instituut en ALO’s in Nederland. Kennis opgedaan in de onderzoeken is terug te vinden in de kennisbank op deze website.

Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.

Downloads - Leden

Alleen toegankelijk voor ingelogde KVLO-leden. Nog geen KVLO-lid? Klik hier voor meer informatie.

Themanieuws